Misja firmy

Wspieranie Przedsiębiorców i Instytucji Publicznych w rozwoju ich działalności - w powiązaniu z rozwojem gospodarczo – społecznym regionu i kraju.Dobra rada - Dobre zarządzanie projektami UE – nowy produkt w ofercie Firmy!

Trwa wielka modernizacja kraju i rozwój jego mieszkańców z wykorzystaniem wsparcia Unii Europejskiej. Strumień unijnych pieniędzy płynie do Polski. Do 2015 r. mamy otrzymać ok. 80,5 mld euro. Realizowane są 22 programy operacyjne z planowaną kwotą 67,3 mld euro, w tym 16 programów regionalnych, 4 krajowe, program dla Polski Wschodniej, program pomocy technicznej, a także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z kwotą 13,2 mld euro. Przewiduje się, iż do 2015 r. tylko do Małopolski trafi ponad 2,3 mld euro, dzięki zrealizowaniu projektów rozwojowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz komponentów regionalnych POKL i PROW, nie licząc dodatkowych środków, które można pozyskać z programów krajowych.

» Więcej

O firmie

W podstawowym zakresie usług BUK INVEST Sp. z o.o. zawiera się działalność doradcza i operacyjna, przede wszystkim w dziedzinie ekonomii i finansów, obejmująca zróżnicowane potrzeby firm i instytucji. Specjalizacja ukierunkowana została na programowanie i przygotowanie inwestycji budowlanych oraz monitorowanie fazy realizacji, rozliczenia i ewaluacji.

Firma świadczy swe usługi dla podmiotów gospodarczych, a także dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Firma wyspecjalizowała się (kompetencje i doświadczenie) w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, a w sektorze publicznym szczególną wagę przywiązuje do wspierania podmiotów działających w dziedzinie kultury i ochrony zabytków.

» Więcej

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2007-2013.

Realizacja zadań z dziedziny kultury, turystyki i ochrony zabytków nabiera nowego wymiaru w kontekście członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Jako kraj nowoprzyjęty do Wspólnoty, Polska korzysta z pomocy strukturalnej w wymiarze finansowym. Kwalifikując się do obszarów pomocy wspólnotowej Celu 1, zakładającego promocję rozwoju i dostosowań strukturalnych regionów słabiej rozwiniętych, gdzie PKB per capita nie przekracza 75% średniej unijnej, regiony w Polsce (województwa) mogą ubiegać się o środki finansowe z funduszy strukturalnych, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Ma on udział w finansowaniu prorozwojowych inwestycji m.in. w sektorze małej i średniej przedsiębiorczości, w sektorze turystyki i kultury, łącznie z ochroną dziedzictwa kulturowego i naturalnego, pod warunkiem tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy.

» Więcej

Oferta Firmy w kontekście UE

Wszelkie przygotowywane projekty, skutecznie ubiegające się o wsparcie finansowe Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych, muszą wykazywać podbudowę formalno-prawną w postaci podstawowej dokumentacji, wśród której kapitalne znaczenie ma studium wykonalności inwestycji.

» Więcej